மகிஷாசுர மர்த்தினி

Untitled_Artwork (1)

மகிஷாசுர மர்த்தினி – தஞ்சைப்பெரிய கோவிலில் உள்ள வடிவம். Apple pencil கொண்டு Procreate app-ல் வரைந்தது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s