மகிஷாசுர மர்த்தினி

Untitled_Artwork (1)

மகிஷாசுர மர்த்தினி – தஞ்சைப்பெரிய கோவிலில் உள்ள வடிவம். Apple pencil கொண்டு Procreate app-ல் வரைந்தது.