கழுகும் வெண் புறாவும்

david_jesus

soft pastel on paper

“உம் கைகளை நோக்கினேன். அவை வெட்டி வீழ்த்துவோனுடையதல்ல. கருணையும், மென்மையும் குடிகொண்டவை.
உம் கண்களை நோக்கினேன். அவை கனல் நிரம்பிய மெசியாவினுடையதல்ல. இரக்கம் நிரம்பியவை.
ஆண்டவரே, உமது வழி வினோதமானது. சிறு வெண் புறாவை அனுப்பி இவ்வுலகைச் சாம்பலாக்க உம்மால் முடியும்.
விண்ணகம் நோக்கி நாங்கள் இடிமுழக்கத்தையும், கழுகையும், காகத்தையும் எதிர் நோக்கி இருக்கும் போது, நீர் எளிய வெண் புறாவை அனுப்புகின்றீர்.
இயேசுவே, நான் முன்னறிவிக்கும் மெசியா நீர்தான் எனில், நான் எதிர்பார்த்த வடிவில் நீர் வரவில்லை. ‘கனி கொடா மரங்களின் கீழ் கோடரி வைத்தாகிவிட்டது’ என நான் எச்சரித்ததெல்லாம் வீண்தானா? ஒரு வேளை, அன்பும் கோடரி தாங்க வல்லதோ?”
– திருமுழுக்கு யோவானின் கூற்றாக ‘கிறிஸ்துவின் இறுதிச் சோதனை’ நாவலில் வரும் பகுதி.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s