பேரன்பு

IMG_0328

lino cut with intaglio ink on paper.

“உமது அரசு எல்லாக் காலங்களிலுமுள்ள அரசு. உமது ஆளுகை தலைமுறை தலைமுறையாக உள்ளது.

தடுக்கி விழும் யாவரையும் ஆண்டவர் தாங்குகின்றார். தாழ்த்தப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகின்றார்.

எல்லா உயிரினங்களின் கண்களும் உம்மையே நோக்குகின்றன. தக்க வேளையில் நீரே அவற்றிற்கு உணவளிக்கின்றீர்.

நீர் உமது கையைத் திறந்து எல்லா உயிரினங்களின் விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுகின்றீர்.

ஆண்டவர் தாம் செய்யும் அனைத்திலும் நீதியுடையவர். அவர்தம் செயல்கள் யாவும் இரக்கச் செயல்களே”

— திருப்பாடல்கள் 145: 13-17

ஏற்கனவே இரண்டாம் ஆதாம் என்ற பெயரில் egg tempera-வில் செய்த ஓவியம்தான். அதன் வேறொரு வடிவமே மேற்கண்ட ஓவியம். lino cut முறையில் செய்த அச்சு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s