மர அச்சு

jesus_print_01

மரப் பலகையில் உருவத்தைச் செதுக்கி அதில் வண்ணம் பூசிப் பின் அதில் காகிதத்தை வைத்து அழுத்தி உருவாக்கிய அச்சு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s