நத்தை நேயம்

..

Advertisements

2 thoughts on “நத்தை நேயம்

  1. “ஜென்ம புத்தி செருப்பால அடிச்சாலும் போகாது ரஞ்சித், இவிங்கள திருத்தவேமுடியாது….. 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s